Webová stránka « www.camilia.sk » (ďalej len "Stránka") vám umožňuje prístup k informáciám o produktoch spoločnosti BOIRON SK, s.r.o., ako aj k prípadným doplnkovým informáciám týkajúcich sa zdravia, telesnej kondície alebo športovej aktivity.

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA UVEREJNENIE
BOIRON SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzením so základným imaním 406 000 €
Sídlo: Lamačská cesta 3/A – 841 04 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod číslom 16515/B
Správca webovej stránky: boiron@boiron.sk
Číslo telefónu: +421 (0) 2 59 20 18 11
Vedúci zverejnenia: Chloé GIESSNER
Funkcia: Riaditeľka pre komunikáciu
Email: chloe.giessner@boiron.fr
Mená a funkcie vedúcich pracovníkov spoločnosti: Peter Húževka, konateľ spoločnosti

VYDAVATEĽ A NAVRHOVATEĽ WEBOVEJ STRÁNKY
Spoločnosť Nouveau Monde
SAS so základným imaním 2 034 063, 20 €
Sídlo: 45 Quai Rambaud 69286 - Lyon Cedex 02
Zapísaná v Obchodnom registri spoločností v Lyone pod č. 387 471 485

HOSTITEĽ STRÁNKY
PEER1 Francúzsko
Zjednodušená akciová spoločnosť so základným imaním 637 584 €
Sídlo: Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT
Tel. podpora: 08-05-210-280
E-mailová podpora: support@cogecopeer1.com
Zapísaná v Obchodnom registri spoločností v Cannes pod č. B 749 865 820.

Charta ANSM
Informácie obsiahnuté na stránke www.camilia.sk boli zostavené s ohľadom na „Chartu o komunikácii farmaceutických podnikov na Internete“, ktorú vydala Národná agentúra pre bezpečnosť liekov (Agence Nationale de Sécurité des Médicament (ANSM)).
Spoločnosť Laboratoires BOIRON si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zmazať poskytnuté informácie na tejto stránke v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zmena právnych informácií na stránke
Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať prístup na Stránku ako aj tieto právne informácie.
Každá zmena týkajúca sa týchto informácií platí od okamihu jej zverejnenia. Tieto zmeny a aktualizácie sú pre používateľa záväzné a aktuálne informácie si musí preveriť v tejto časti.

Posledná aktualizácia: apríl 2019

Použiteľné právo
Tieto právne informácie podliehajú právnym predpisom platným na území, kde je etablovaná osoba zodpovedná za uverejnenie tejto stránky. Všetky spory budú riešiť príslušné súdy v prípade, že sa nedosiahne urovnanie sporu zmierom.

Pozri prepojenia na VPP
Pozri zásady ochrany osobných údajov