Všeobecné podmienky používania

Článok 1: Predmet
Vítame vás na internetovej stránke spoločnosti BOIRON SK, s.r.o..  Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“), ktoré sa vzťahujú na každého používateľa (ďalej len „vy“) webovej stránky www.camilia.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky (ďalej „Stránka“) sa považuje za implicitné a bezvýhradné vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami používania.

Článok 2: Vymedzenie pojmov
Cieľom tohto článku je vymedziť základné pojmy VPP stránky.

  • Obsah: všetky údaje, ktoré poskytujete vy alebo spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. v rámci stránky;
  • Osobné údaje: všetky informácie súvisiace s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou;

Článok 3: Povaha informácií
Stránka vám umožňuje pristúp k informáciám vo vzťahu k produktom spoločnosti BOIRON SK, s.r.o. ako aj k prípadným doplnkovým informáciám týkajúcim sa zdravia, telesnej kondície alebo športovej aktivity.

Článok 4 – Podmienky prístupu
Prístup na stránku je založený na slobodnej vôli a je zdarma, bez potreby registrácie alebo predchádzajúceho vytvorenia účtu. Avšak, náklady na prístup k službe(technické vybavenie, softvér, pripojenie na Internet a pod.) sú vo vašej réžii.

Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. použila všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby ponúkla kvalitný prístup k svojim službám. Táto povinnosť súvisí iba s vynaloženým úsilia na zabezpečenie kvality a nijako nezaväzuje spoločnosť tento výsledok reálne dosiahnuť..

Článok 5 – Práva duševného vlastníctva
Obsah, ktorý sa nachádza na stránke a s ním súvisiace práva, sú vlastníctvom spoločnosti BOIRON SK, s.r.o., najmä, pričom tento zoznam nie je úplný, značka, dizajn, texty, logá, zvukové záznamy, obrázky ako aj úprava a formátovanie týchto prvkov.

Každé kopírovanie, zobrazovanie, prispôsobenie, úprava, zverejnenie, postúpenie, skreslenie skutočnosti, začlenenie do inej webovej stránky, obchodné využívanie a/alebo celkové alebo čiastkové opätovné použitie stránky a jej obsahu akýmkoľvek postupom a na akomkoľvek nosiči je prísne zakázané a môže predstavovať skutkovú podstatu porušovania práv stíhanú podľa platných zákonných predpisov.

Článok 6 – Osobné údaje
Vaše osobné údaje získané na stránke sa spracúvajú v súlade s platnými právnymi predpismi.. Viac informácií nájdete v časti „Zásady ochrany osobných údajov“.

Článok 7 – Súbory Cookie
Pri prezeraní stránky sa niektoré vaše údaje získavajú automaticky prostredníctvom súborov „cookie“ a spracúvajú sa v súlade s našou zásady súborov cookie. Pre viac informácií alebo nastavenie vašich preferencií prejdite na naše zásady súborov cookie.

Článok 8 – Hypertextové prepojenia

Stránka môže ponúknuť prepojenia na iné webové stránky, ktorých obsah spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. nespravuje. Prístup a používanie sa uskutočňuje na výlučnú a úplnú zodpovednosť používateľa a na základe podmienok, ktoré sa môžu vzťahovať na zmienené internetové stránky tretích subjektov.

Článok 9 – Záväzok používateľa
Pri prezeraní stránky a využívaní služieb spoločnosti BOIRON SK, s.r.o. sa zaväzujete:

  • používať Stránku zodpovedným a opatrným spôsobom;
  • neprerušovať, nenarúšať alebo nezhoršovať nepretržitosť, celistvosť a kvalitu ponúkaných služieb;
  • nepoužívať stránku na šírenie akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje alebo môže obsahovať akýkoľvek typ vírusu, trojského koňa alebo každý iný prvok, kód, súbor alebo program schopný prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosti akéhokoľvek počítačového vybavenia alebo komunikačného zariadenia. Prístup k produktom a službám predstaveným na stránke môže byť predmetom obmedzení. Musíte sa teda presvedčiť, že zákon krajiny, na základe ktorého sa vytvára internetové pripojenie, vás oprávňuje na prístup k stránke.

Článok 10 – Prevádzkyschopnosť Stránky
Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. môže kedykoľvek pozastaviť, zablokovať alebo prerušiť prístup na Stránku jednému, viacerým alebo všetkým jej používateľom v nasledujúcich prípadoch:

  • keď je to nutné z dôvodu technických, obchodných, súdnych a/alebo strategických obmedzení;
  • keď je to nutné na zaistenie bezpečnosti, najmä, komunikačných kanálov, zariadení a informácií;
  • keď existujú podozrenia, pokiaľ ide o podvodné alebo protiprávne používanie;
  • za každých okolností riadne odôvodnených, najmä keď používateľ porušuje svoje povinnosti.

Článok 11 – Bezpečnosť
Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. negarantuje, že stránka bude fungovať bez prerušenia, najmä nie bez chýb a/alebo výpadkov, ani že stránka bude k dispozícii neustále. Keďže spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. nedokáže úplne kontrolovať kolobeh informácií na Internete, spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. nemôže zaručiť, že Stránka neobsahuje žiaden počítačový vírus alebo prvok schopný poškodiť váš počítač.
Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. robí všetko pre to, aby stránka neobsahovala žiaden typ počítačového vírusu alebo iného nebezpečného prvku pre váš počítač alebo vaše elektronické zariadenie používané na prístup na stránku.

Článok 12 – Zodpovednosť spoločnosti Laboratoires BOIRON
Ponúkané služby spoločnosti BOIRON SK, s.r.o. v rámci stránky sú v súlade s platnou legislatívou a právnymi predpismi. Prípadné prepojenia, ktoré sú umiestnené na stránke a odkazujú na externé webové stránky, sú len informačného charakteru. Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. nezodpovedá za obsah týchto webových stránok v odkazoch. Stránka môže občas poskytnúť informácie týkajúce sa zdravia, telesnej kondície alebo aj športovej činnosti. Tieto informácie odrážajú výlučne názory expertov alebo ich publikácií a nezhodujú sa nutne so stanoviskami spoločnosti BOIRON SK, s.r.o.. Poskytujú sa len na vzdelávacie účely a v žiadnom prípade nepredstavujú odporúčania alebo súhlas zo strany spoločnosti BOIRON SK, s.r.o.. V tomto zmysle poskytnuté informácie na webovej stránke sa nesmú používať na diagnostiku nejakej choroby alebo fyzického problému, ani na predpísanie a/alebo užívanie akéhokoľvek lieku vyrobeného spoločnosťou BOIRON SK, s.r.o..

Prístup a používanie obsahu tejto stránky sú na vaše riziko. V žiadnom prípade spoločnosť BOIRON SK, s.r.o.ani žiadna iná strana, ktorá sa podieľala na vytvorení a používaní stránky, nemôže byť zodpovedná za škody zapríčinené prístupom, používaním a nemožnosťou prístupu alebo používania stránky alebo všetkých ostatných stránok s ňou prepojených. Žiadna udalosť z dôvodu okolností vyššej moci, ktorá má za následok poruchu funkčnosti internetovej siete nemôže zaviazať zodpovednosťou spoločnosť BOIRON SK, s.r.o.. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadať žiadne odškodnenie v dôsledku prerušenia, pozastavenia alebo úpravy týchto VPP. Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o úkony, opomenutia alebo správanie používateľa stránky z tretej strany alebo jej funkčnosti, alebo inzerenta, alebo sponzora stránky.

Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o.bude spolupracovať v plnej miere s ktorýmkoľvek orgánom, ktorý presadzuje dodržiavanie právnych predpisov alebo právoplatné rozhodnutie súdu.

Článok 13 – Úprava
Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o.môže tieto VPP upravovať, aby zohľadnila zmeny v nadväznosti na platnú vnútroštátnu a zahraničnú legislatívu alebo na vývoj používaného programového vybavenia pri umiestnení stránky.

Článok 14 – Všeobecné ustanovenia
Ak sa akákoľvek časť týchto podmienok ukáže ako nezákonná, neplatná alebo nepoužiteľná z akéhokoľvek dôvodu, táto podmienka alebo podmienky budú vyhlásené za neexistujúce a zvyšné podmienky si zachovajú svoju účinnosť a dosah a zostanú v platnosti.

Článok 15 - Platné právo
Tieto VPP podliehajú zákonným predpisom platným na území, kde je etablovaný Subjekt zodpovedný za uverejnenie tejto webovej stránky. Všetky spory budú riešiť príslušné súdy v prípade, že sa nedosiahne urovnanie sporu zmierom.